Aksjonærregisteroppgaven:

Utfylling og innlevering av aksjonærregisteroppgaven

Utfylling aksjonærregisteroppgave

Utfylling aksjonærregisteroppgaven – det nærmer seg frist for å levere inn oversikt over aksjeselskapenes eierforhold. Alle norske aksjeselskaper er forpliktet til å levere en oppdatert aksjonærregisteroppgave til Skatteetaten én gang i året, med seneste frist den 31. Januar. Dersom fristen ikke overholdes kan bedriften ilegges tvangsmulkt.

Skrevet av Heidi R. Devold.

Generelt om innleveringsplikten av aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven kan leveres elektronisk på Altinn og inneholde en oversikt over forhold med betydning for hvordan aksjonærene blir skattlagt.

…en oversikt over forhold med betydning for hvordan aksjonærene blir skattlagt.

Oppgaven skal leveres selv om det ikke har forekommet endringer i løpet av året.

Innleveringsplikten gjelder også for selskaper som har opphørt eller blitt avviklet i inneværende år, samt for nystiftede selskaper.

Krav til innlevering av aksjonærregisteroppgaven

For at årets oppgave skal kunne godkjennes, må aksjonærregisteroppgaver for tidligere år være godkjent. 

Hjelp til skatt og ligningspapirer?

Det kan være lurt å merke seg at det tar noe tid fra tidligere oppgaver leveres til de blir godkjent. Dermed kan en risikere å måtte betale tvangsmulkt selv ved rettidig levering av årets oppgave dersom man ikke har tidligere innlevering av oppgaver i orden.

Hvis selskapet har levert inn aksjonærregisteroppgave for forrige år, vil det finnes en forhåndsutfylt oppgave i Altinn.

Hvis selskapet har levert inn aksjonærregisteroppgave for forrige år, vil det finnes en forhåndsutfylt oppgave i Altinn.

Oppgaven skal inneholde en oversikt over alle endringer og bevegelser knyttet til selskapets aksjer. Disse opplysningene vil danne grunnlaget for skjema om Aksjeoppgaven (RF-1088) fra Skatteetaten.

Våre skybaserte økonomisystemer.

Det er i dag mulig å levere aksjonærregisteroppgaven på Altinn løpende gjennom inntektsåret dersom en skulle ønske dette, men siste frist er 31.januar.

Et tips er å levere inn aksjonærregisteroppgaven i god tid før leveringsfristen. Da gir du mulighet til at eventuelle feil og mangler kan rettes opp før Skatteetaten produserer Aksjeoppgaven 2019 og aksjonærer kan motta forhåndsutfylt skatteopplysninger i selvangivelsen.

Hva skal med i aksjonærregisteroppgaven?

Aksjonærregisteroppgaven er todelt. Den første delen gjelder opplysninger på selskapsnivå, mens den andre delen gjelder aksjonærnivå.

Dersom det er snakk om et selskap med flere aksjeklasser, er man pliktet å levere separate oppgaver for hver klasse.

Det anbefales å levere oppgavene for hver klasse på samme dag for å unngå feilmeldinger knyttet til den enkelte oppgave. Merk at dette ikke er et krav, men en anbefaling. Selskap med kun én aksjeklasse skal oppgi “ordinære” i feltet for aksjeklasse.

Post 1-18 omhandler selskapsopplysninger:

  • Post 1-7 om kapitalforhold ved inngang og utgang av året
  • Post 8 om totalt utdelt skattepliktig utbytte
  • Post 9-18 om hendelser i selskapet i løpet av inntektsåret (utstedelse eller sletting av aksjer og endringer i aksjekapital/overkurs).

Post 19-30 omhandler aksjonæropplysninger:

  • Post 19-20 skal aksjonærer identifiseres og antall aksjer for hver aksjonær oppgis. Her skal det fylles ut et eksemplar for hver aksjonær som er eller har vært eier i selskapet i løpet av inntektsåret. 
  • Postene 21-30 skal som regel tilsvare selskapshendelsene i postene 8-18 og handler om utdelt skattepliktig utbytte til aksjonærer, transaksjoner av aksjer og endring i aksjekapital og overkurs.

Den vanskelige første ansettelsen.

Nystiftet selskap? – husk post 7 og ny verdsettelsesmetode 

Nystiftede selskaper har fått endring i Skatteloven vedrørende verdsettelsesmetode. Dette påvirker post 7 i aksjonærregisteroppgaven og utfylling av formuesverdi.

Fra 2019 skal aksjen i stedet verdsettes til forholdsmessig andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi.

Med virkning fra 1. januar 2019 skal nystiftede selskaper ikke lenger verdsettes til aksjenes pålydende og overkurs. Fra 2019 skal aksjen i stedet verdsettes til forholdsmessig andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi per 1. januar i skattefastsettelsesåret.

Skattemessig formuesverdi beregnes i selskapets ligningspapirer som normalt sett ikke ferdigstilles før i april/mai.

Endringen er dessverre upraktisk. Har du et nystiftet selskap vil du mest sannsynlig ikke ha klar skattemessig formuesverdi innen fristen 31. januar. Dermed må du la feltet stå tomt og selv fylle ut selskapets skattemessige formuesverdi i din egen personlige skattemelding.  

Betydelige konsekvenser for småbedriftene ved sen eller manglende innlevering

Dersom aksjonærregisteroppgaven ikke leveres innen utgangen av januar, kan selskapet bli ilagt et daglig løpende gebyr av Skatteetaten kalt tvangsmulkt.

Dette gjøres for å motivere til levering innen fristen. Mulkten utgjør et beløp på 1 150 kr per dag med et maksimalt beløp på 57 500 etter 50 dager. Skatteetaten gir samme gebyr til småbedriftene som til de større bedriftene.

Manglende aksjonærregisteroppgave medfører også konsekvenser for aksjonærene da Skatteetaten vil mangle grunnlag for å sende ut Aksjeoppgaven og forhåndsutfylt skattemelding. Aksjonærene blir da selv ansvarlige for å rapportere riktige skatteopplysninger i skattemeldingen.

Hvem har innleveringsplikt?

  • Alle aktive norske aksje- og allmennaksjeselskap, med unntak av selskaper som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS er da ansvarlig for innrapportering)
  • Selskap som er opphørt/ avviklet i løpet av året
  • Nystiftede selskaper hvor alle stifterne har signert stiftelsesdokumentet (også dersom selskapet ikke er registrert i Foretaksregisteret innen årsskiftet)
  • Sparebanker med egenkapitalbevis (egen frist 31.mars)
  • Disse skal ikke levere: boligaksjeselskap, NUF og enkeltpersonforetak

Få hjelp av regnskapsfører med aksjonærregisteroppgaven?

Har du ingen endringer i aksjonærforhold og ingen tema knyttet til utbytte er det en relativt overkommelig oppgave å fylle ut oppgaven. 

Er du i tillegg noe fortrolig med aksjebegreper og kjenner status godt på egne aksjeforhold kan du gjerne levere inn oppgaven på egenhånd og eventuelt be regnskapsfører sjekke over i ettertid. 

Men er det endringer som påvirker aksjonærforhold som konkurs, likvidasjon, fusjon, kjøp og salg av aksjer, omdanning, aksjonærlån, deling mellom ektefeller ved skilsmisse osv. så er det praktisk å bruke en regnskapsfører. 

…profesjonell fagperson som vil ha en profesjonsforsikring ved eventuelle feil eller mangler.

En fordel ved å bruke regnskapsfører er at man overlater ansvaret for oppgaven til en profesjonell fagperson som vil ha en profesjonsforsikring ved eventuelle feil eller mangler.  

Du kan også be regnskapsfører holde rede på både lovpålagt aksjebok og be om at historikken på aksjonærforholdene logges i årsoppgjørssystemene. Dette kan gjøre det mer oversiktlig å finne ut av aksjeforhold den dagen man ønsker å gjøre endringer.

Hvilken pris skal jeg ta? Lag en priskalkyle.

Klar til å levere?

Eksempler på utfylling av aksjonærregisteroppgaven  finner du hos Skatteetaten og en enkel guide til praktisk innlogging og innlevering. Du finner også en detaljert rettledning dersom du trenger inngående kunnskap om oppgaven.

Eventuelt kan man velge å laste ned skjema og fylle ut på papir.

Tilbakemelding fra Aksjonærregisteret

Ved elektronisk levering vil selskapet motta melding om godkjent oppgave på epost eller en melding om at oppgaven inneholder feil og dermed frist for retting.

Dersom man har valgt å levere oppgaven på papir vil melding om godkjenning eller feil mottas per post.

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – “Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode”? Ta kontakt med Arne Devold.

Kontakt en regnskapsfører

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Team regnskapsførere bergen

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar