Skattefradrag:

Hva kan jeg fradragsføre for hjemmekontor?

Hjemmekontor

Fradrag hjemmekontor: Bruk av hjemmekontor kan være både et praktisk og smart valg. Dersom dette er en løsning du vurderer, er det en del ting det er lurt å være oppmerksom på.

Aldri før har så mange jobbet hjemmefra og brukt hjemmekontoret som arbeidsplass. Med dagens teknologi er det alle muligheter til å jobbe effektivt utenfor den faste arbeidsplassen. Å benytte hjemmekontor kan også være en gunstig ordning med tanke på skatt. Spesielt dersom du er ansatt i eget aksjeselskap.

Fradrag hjemmekontor – krav til hjemmekontoret

Hjemmekontor henviser til et eller flere rom i hjemmet som brukes utelukkende i sammenheng med inntektsarbeidet.

Hjemmekontor henviser til et eller flere rom i hjemmet som brukes utelukkende i sammenheng med inntektsarbeidet. Dersom man kombinert benytter et rom i hjemmet som både kontor og annet oppholdsrom, faller dette utenfor kravet til hjemmekontor med skattefradrag.

Kriterieliste for vurdering av fradragsrett hjemmekontor

For å kunne benytte seg av fradragsberettiget hjemmekontor, vil det foreligge en helhetlig vurdering fra skattemyndighetenes side. Denne utarbeides ut fra skjønn heller enn fastsatte kriterier, men vektlegger følgende forhold:

 • Det foreligger en skriftlig leieavtale.
 • Arbeidsgiveren har en eksklusiv disposisjonsrett til lokalene 
 • Omfanget av arbeid som utføres for arbeidsgiver i lokalene står i forhold til leiekostnadene 
 • Lokalene kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av arbeidstakeren til boligformål 
 • Lokalene har sanitæranlegg som kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av arbeidstakeren til boligformål 
 • Lokalene er laget spesielt for arbeidsgivers formål og ikke lett kan ominnredes til boligformål mv.
 • Arbeidsgiver eier inventar og driftsmidler av betydning i lokalene som f.eks. faks, datamaskin, eller bruker lokalene som lager i noe omfang 
 • Lokalene faktisk brukes av andre som er ansatt hos arbeidsgiveren
 • Lokalene brukes til å motta arbeidsgivers kunder eller utlevere varer 
 • Lokalene er markert utad f.eks. ved skilt, oppføring i telefonkatalog eller oppføring på arbeidsgivers brevark 
 • Lokalene er i bruk i vanlig arbeidstid og ikke bare ved overtidsarbeid 
 • Arbeidsgiveren ikke har annet kontor i området

Hjelp til skatt og ligningspapirer. 

Hvem har rett på fradrag for hjemmekontor?

Fradrag innvilges bare dersom man bruker en del av boligen utelukkende til hjemmekontorvirksomhet. Utover dette kan alle skatteytere som benytter hjemmekontor kreve fradrag dersom de oppfyller de resterende vilkårene.

Hvilke skattefradrag man kan få er avhengig av om man tilhører et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap.

Klar for å starte ny bedrift?

Hvilket fradragsbeløp får du for hjemmekontoret?

Når det gjelder selve fradragsretten skiller man mellom tre typer boliger: fritaksbehandlet, regnskapsbehandlet og leid bolig.

Fritaksbehandling

Fritaksbehandling av bolig forekommer når minimum 50 prosent av boligen (basert på leieverdi) benyttes av eieren selv. Dette er den mest vanlige fradragsformen i et enkeltpersonforetak. Ved hjemmekontor i fritaksbehandlet bolig kan man velge enten å kreve standardfradrag eller fradrag for de faktiske kostnadene.

Standardfradraget som gis ved hjemmekontor i fritaksbehandlet bolig er 1850 kr.

Standardfradraget som gis ved hjemmekontor i fritaksbehandlet bolig er 1850 kr. Dersom man velger å kreve fradrag for de faktiske kostandene, må disse sannsynliggjøres og kan ikke gjelde boligdelen av huset. Det vil si at dersom man for eksempel maler hele huset, kan man få fradrag for den delen av kostnaden som samsvarer med hjemmekontoret (vurdert ut ifra leieverdi eller potensielt arealfordeling).

Regnskapsbehandling

Eventuelt kan man i enkeltpersonforetak arbeids ut i fra regnskapsbehandlet bolig, men dette er ikke så vanlig da det innebærer at mindre enn 50% av boligen benyttes av eieren selv. I et slikt tilfelle regnes fradrag for kostnader etter de vanlige reglene.

Leie av hjemmekontor

Dersom man eier eller er ansatt i et AS vil det være gunstig for utleier å benytte hjemmekontorordning for å leie ut deler av hjemmet sitt til arbeidsgiver eller eget aksjeselskap. Så lenge hjemmekontorområdet ikke overskrider 50 prosent av totalboligen vil man få skattefri utleieinntekt.

Her er det viktig å være obs på at leien ikke overgår markedsverdi. Dette er en forutsetning for å unngå at ordningen blir misbrukt til å ta ut store skattefrie verdier. Skulle leien likevel overstige markedsverdi, vil denne delen av leien beskattes som annen lønn eller utbytte.

Din regnskapsfører i Bergen.

Skatteplikt ved salg av bolig med hjemmekontor

I følge Skatteloven er hovedregelen at man kan selge boligen sin skattefritt dersom man har brukt den minimum ett av de to siste årene før realisert salg.

Man kan dermed risikere å bli skattlagt for deler av salgsgevinsten som ellers ville vært helt skattefritt.

Det som er viktig å bemerke seg her er at dersom man i egen virksomhet, ofte i sammenheng med enkeltpersonforetak, benytter deler av boligen som hjemmekontor vil denne delen av boligen ikke bli ansett som “brukt”. Man kan dermed risikere å bli skattlagt for deler av salgsgevinsten (tilsvarende hjemmekontoret) som ellers ville vært helt skattefritt.

Dersom man planlegger salg av egen bolig, vil det være gunstig å opphøre hjemmekontorbruk ett år i forveien for å unngå slik beskatning. Brukstiden opparbeides i så fall fra selve endringen inntreffer og må kunne dokumenteres. Skattefradraget man opparbeider seg i løpet av et år med hjemmekontor vil ikke veie opp for gevinstbeskatning av hjemmekontoret ved salg.

Arbeidsmiljø og hjemmekontor

Dersom du ønsker å ta i bruk hjemmekontor for deg selv eller dine ansatte må man også tenke gjennom om det er regelverk i forhold til arbeidsmiljø. Hjemmekontoret blir en utvidet del av arbeidsplassen og det er viktig at ansatte har tilfredsstillende arbeidsforhold. 

På tide å ansette medarbeidere?

Når er det behov for en skriftlig avtale om hjemmekontor i forhold til arbeidsmiljø?

Dersom hjemmekontor benyttes som en fast ordning er man bundet av «Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem».

Unntaksvis og kortvarig jobbing hjemmefra er unntatt forskriften og  krever ingen skriftlig avtale. Man er derimot pliktig til å forholde seg til forskriften dersom det forekommer faste dager med hjemmekontor over lengre tid.

Krav til innholdet i den skriftlige avtalen finner man i §2:

 • Omfanget av hjemmearbeidet.
 • Arbeidstid for hjemmearbeidet.
 • Eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver.
 • Dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet.
 • Eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
 • Eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen.
 • Eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr.
 • Eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.
 • Endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen.
 • Forskriften kommenterer også på arbeidsmiljøloven og gir visse presiseringer og unntak ved bruk av hjemmekontor.

Lese flere av våre historier og innlegg om næringsliv? Her finner du innholdsoversikt for devoldconsulting bloggen. 

Ønsker du å dele en historie fra næringslivet under devoldconsulting bloggens motto  – “Dele erfaringer og kunnskap – gjøre hverandre gode”? Ta kontakt med Arne Devold.

Kontakt en rådgiver

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Devold Consulting Team regnskapsførere bergen

Regnskap, skatt og rådgivning

Devold Consulting er et autorisert regnskapsførerselskap i Bergen. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, bedriftsrådgivning og automatisering av regnskap.

Aktuelle tjenester

Vil du motta vårt
neste nyhetsbrev?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar