Hva er avskrivninger?

Avskrivninger er en fordeling av kostnader over eiendelens levetid

Avskrivninger er en regnskapsmetode som brukes for å fordele kostnaden for en langsiktig eiendel over dens nyttige levetid. Dette innebærer at verdien av eiendelen reduseres gradvis over tid i samsvar med slitasje, forringelse eller foreldelse. Avskrivninger hjelper bedrifter å bedre periodisere inntektene de genererer fra eiendelene med kostnadene forbundet med disse eiendelene.

Flere metoder for å beregne avskrivninger

Det finnes flere metoder for å beregne avskrivninger, for eksempel lineære avskrivninger og saldoavskrivninger. Den valgte metoden avhenger av eiendelens type og hvordan den brukes i virksomheten.

Forskjell på regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

Regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger er to forskjellige måter å beregne avskrivninger på, og de brukes til forskjellige formål.

Regnskapsmessige avskrivninger brukes i finansiell rapportering og er ment for å gi et nøyaktig bilde av en virksomhets økonomiske stilling og resultat. De bidrar til å redusere verdien av eiendeler og øke kostnadene, noe som påvirker nettoresultatet og egenkapitalen.

Skattemessige avskrivninger brukes til å beregne skattbar inntekt og er basert på skatteregler og -lover. Hensikten med skattemessige avskrivninger er å fastsette hvor mye av en eiendels kostnad som kan trekkes fra skattbar inntekt i et gitt år, noe som kan påvirke skatteforpliktelsene til virksomheten.

Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger kan føre til midlertidige forskjeller i skatteforpliktelser, som er kjent som utsatt skatt.

Kan man utelate avskrivninger i regnskapet?

Det er generelt ikke anbefalt å utelate å føre avskrivninger, da det er en viktig del av regnskapsprinsippene og nødvendig for å gi et nøyaktig bilde av en virksomhets økonomiske stilling og resultat.

Ved å utelate avskrivninger kan virksomhetens finansielle rapporter bli misledende og gi et uriktig bilde av virksomhetens økonomiske stilling. Dette kan føre til dårlige beslutninger fra ledelsen, investorer, kreditorer og andre interessenter som er avhengige av finansiell informasjon for å vurdere virksomhetens økonomiske helse.

I noen tilfeller, som for eksempel når en eiendel har en ubetydelig verdi eller en veldig kort levetid, kan det være mulig å utelate å føre avskrivninger og i stedet kostnadsføre eiendelen umiddelbart. Dette bør imidlertid gjøres i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og skattelover, og det bør vurderes nøye i forhold til virksomhetens spesifikke situasjon.

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar