Hva er daglig leders plikter og oppgaver i et aksjeselskap?

Aksjeloven stiller flere krav til daglig leder i et aksjeselskap.

Her er noen av de viktigste plikter og oppgaver til daglig leder i et aksjeselskap:

Kvalifikasjonskrav

Daglig leder må ha tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å utføre oppgavene som er knyttet til stillingen. Ifølge aksjeloven må daglig leder ha «særlig kompetanse og erfaring til å ivareta oppgaven». Dette kan bety at daglig leder må ha relevant utdanning og erfaring innenfor ledelse og økonomi.

Ansvar

Daglig leder har ansvar for å lede og styre selskapet på vegne av styret og aksjonærene. Dette inkluderer å følge aksjeloven og andre relevante lover og regler, samt å sikre at selskapet drives på en forsvarlig og lønnsom måte.

Informasjonsplikt

Daglig leder har en informasjonsplikt overfor styret og generalforsamlingen, minst hver fjerde måned, og må rapportering om selskapets økonomiske situasjon, drift og utvikling. Daglig leder skal informere styret ved å forberede saker for styret.

Bokføringsplikt

Daglig leder har ansvar for å sørge for at selskapets regnskap føres og oppbevares i samsvar med gjeldende regler og krav.

Selskapsavtale

Daglig leder må følge selskapsavtaler og eventuelle vedtak som er fattet av generalforsamlingen eller styret.

Taushetsplikt

Daglig leder har taushetsplikt om selskapets forhold og må sikre at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie.

Erstatningsansvar

Daglig leder har erstatningsansvar overfor selskapet, aksjeeier eller andre dersom de i egenskap av daglig leder uaktsomt eller forsettlig påfører vedkommende skade.

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon om daglig leders plikter og oppgaver.

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar