Hva er et årsregnskap?

Et årsregnskap er en finansiell regnskapsrapport som oppsummerer selskapets økonomiske aktiviteter gjennom et regnskapsår.

Årsregnskapet gir aksjonærer, investorer, leverandører, banker, det offentlige og andre interessenter innsikt i selskapets økonomiske resultater og stilling.

Årsregnskapets hoveddeler for små foretak

Årsregnskapet består vanligvis av følgende hoveddeler for små foretak:

Balanse 

Dette er en oversikt over selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt tidspunkt, vanligvis ved utgangen av regnskapsåret. Balansen følger ligningen: Eiendeler = Gjeld + Egenkapital.

Resultatregnskap 

Dette er en rapport som viser selskapets inntekter, utgifter og fortjeneste (eller tap) over en bestemt tidsperiode, vanligvis et regnskapsår. Resultatregnskapet beregner nettoinntekt ved å trekke utgiftene fra inntektene.

Noter

I tillegg til de nevnte finansielle rapportene, inneholder årsregnskapet ofte noter som gir ytterligere informasjon og forklaringer på tallene i de finansielle rapportene.

Revisjonsberetning (for revisjonsplitige)

For revisjonspliktige selskaper medfølger en revisjonsberetning fra en ekstern revisor som bekrefter at årsregnskapet er i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling og resultater.

Hvem må levere årsregnskap?

I Norge er det lovpålagt for følgende økonomiske virksomhetsformer å levere årsregnskap:

Aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA)

Disse selskapene er pålagt å utarbeide og levere et komplett årsregnskap, som inkluderer balanse, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling (for store foretak), noter, årsberetning og eventuelt revisjonsberetning (hvis revisjonspliktig).

Ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA)

Disse selskapsformene er også pålagt å levere årsregnskap.

Imidlertid kan små ANS og DA med enkel regnskapsplikt levere forenklet årsregnskap, som innebærer færre krav til dokumentasjon og rapportering.

Enkeltpersonforetak (EPF) med regnskapsplikt

De fleste enkeltpersonforetak er fritatt fra regnskapsplikt, men noen enkeltpersonforetak med høy omsetning eller virksomhet innen visse næringer må levere årsregnskap. 

Hvordan besluttes årsregnskapet i et aksjeselskap?

I et aksjeselskap er det styret og daglig leder som har ansvaret for å utarbeide årsregnskapet. Prosessen for å beslutte årsregnskapet innebærer flere trinn:

Forberedelse

Styret og daglig leder, ofte i samarbeid med selskapets økonomiavdeling og/eller eksterne regnskapsførere, forbereder årsregnskapet i henhold til norsk regnskapslovgivning og gjeldende regnskapsstandarder (som Norsk RegnskapsStandard, NRS, eller International Financial Reporting Standards, IFRS, avhengig av selskapets størrelse og krav).

Gjennomgang

Styret og daglig leder gjennomgår årsregnskapet for å sikre at det gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling og resultater.

De sjekker også at årsregnskapet er i samsvar med lovgivningen og relevante regnskapsstandarder.

Revisjon (hvis revisjonspliktig)

Hvis selskapet er revisjonspliktig, vil en ekstern revisor gjennomgå årsregnskapet og gi sin uavhengige vurdering i form av en revisjonsberetning.

Revisoren kontrollerer at årsregnskapet er i samsvar med lovgivningen og regnskapsstandardene og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling og resultater.

Godkjenning

Når årsregnskapet er ferdig forberedt og eventuelt revidert, skal styret godkjenne det. Dette innebærer at styret signerer årsregnskapet og tar ansvar for innholdet.

Generalforsamling

Etter at styret har godkjent årsregnskapet, skal det legges frem for generalforsamlingen (aksjonærmøtet) i selskapet.

Generalforsamlingen skal fastsette årsregnskapet, som innebærer å godkjenne eller forkaste det.

Generalforsamlingen har også ansvar for å beslutte om utdeling av utbytte og eventuelle andre saker knyttet til årsregnskapet, som ansvarsfrihet for styret og daglig leder.

Innsending

Etter at årsregnskapet er fastsatt av generalforsamlingen, skal det sendes til Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene innen fristen, som normalt er 31. juli året etter regnskapsåret.

Når skal årsregnskapet leveres?

Aksjeselskaper (AS) pålagt å utarbeide og levere årsregnskap innen 31. juli året etter regnskapsåret.

Årsregnskapet leveres til Brønnøysundregistrene via Altinn-portalen. 

Det er viktig å merke seg at fristen for innsending av årsregnskapet kan endres av myndighetene. Det er derfor anbefalt å sjekke den aktuelle fristen for det aktuelle regnskapsåret.

Hvis fristen ikke overholdes, kan det påløpe forsinkelsesgebyrer og eventuelle andre sanksjoner.

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar