Kan jeg betale lønn til ektefelle eller samboer fra enkeltpersonforetaket?

I et enkeltpersonforetak (ENK) er virksomhet og eier samme juridiske person. Det betyr bl.a. at alle inntekter og kostnader i foretaket også er eierens private. Dette kan skape noen utfordringer når det gjelder uttak til ektefelle som kompensasjon for arbeidsinnsats i enkeltpersonforetaket. 

Deling av næringsinntekt mellom ektefeller i enkeltpersonforetak (ENK)

Når ektefellen jobber for deg i enkeltpersonforetaket, kan du ikke betale ut lønn og du kan ikke fradragsføre kostnadene for arbeidet i regnskapet. Ektefellen kan heller ikke behandles som en ansatt i virksomheten.

I stedet må ektefeller foreta en deling av næringsinntekten for den felles arbeidsinnsatsen. 

Et eksempel på deling av næringsinntekt mellom ektefeller i ENK:

Du jobber som arkitekt og din ektefelle hjelper deg med kontorarbeidet. Dere ønsker at begge ektefeller skal ha en utbetaling for arbeidet og utbetaler en andel av overskuddet mellom dere. Utbetalingen baseres på at arkitektarbeidet utgjør 85% av arbeidsinnsatsen og kontorarbeidet utgjør 15%.

I stedet for å bokføre en kostnad for ektefellens arbeidsinnsats setter dere opp en 85/15 ektefellefordeling av næringsinntekt i skattemeldingen. Inntektsgrunnlaget fra enkeltpersonforetaket fordeles dermed 85/15 mellom ektefellene.

Deling av næringsinntekt gir ikke ektefelle ansattrettigheter 

Merk at ektefelle mister en del rettigheter som selvstendig næringsdrivende sammenlignet med et ansattforhold når man arbeider i innehavers enkeltpersonforetak:

  • Som selvstendig næringsdrivende har man ikke rett på dagpenger
  • Man har bare rett på 80% sykepenger etter 16. sykedag. Man kan kjøpe tilleggstrygd fra NAV.
  • En ansatt vil være dekket av obligatorisk yrkesskadeforsikring i forbindelse med arbeidet, for selvstendig næringsdrivende er det ikke obligatoriske ordninger.
  • Som næringsdrivende er man selv personlig ansvarlig for virksomheten. Som ektefelle med delt næringsinntekt vil dere dele dette ansvaret.
  • Arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet ansatte; som selvstendig næringsdrivende har du svakere beskyttelse mot dårlig arbeidsmiljø.
  • Næringsdrivende faller utenfor lovverk om feriepenger og må selv sørge for oppsparing til finansiering av ferie.
  • Selvstendig næringsdrivende har ingen vern mot usaklige oppsigelser.

Ovenstående betyr ikke at man skal unngå å fordele næringsinntekt, men man skal være oppmerksom på forskjellene og vurdere i hvilken grad man f.eks. skal kjøpe forsikringer for å kompensere for ulikheter. 

Har man forsørgeransvar for familie og barn er det enda viktigere å vurdere risikomomentene.   

Skattemessig ugunstig å ikke fordele næringsinntekt i et enkeltpersonforetak (ENK) dersom den ene ektefellen har lav arbeidsinntekt

Hvis begge ektefeller bidrar med arbeidsinnsats i enkeltpersonforetaket og dere ikke foretar en fordeling, vil inntekten tillegges innehaver av foretaket alene. 

En slik manglende deling av næringsinntekt kan være ugunstig skattemessig. Dersom den manglende fordelingen av næringsinntekten rammer en ektefelle med lavest arbeidsinntekt kan man risikere at næringsinntekten beskattes mer enn korrekt beskatning skulle tilsi. 

Det er derfor viktig å sjekke at fordeling av næringsinntekt mellom ektefeller reflekterer reell arbeidsinnsats, og være særlig oppmerksom dersom det er store forskjeller i inntektsgrunnlaget til ektefellene.

Samboer kan ansettes i innehavers enkeltpersonforetak (ENK) og motta lønn

For samboere er reglene annerledes. Når samboer gjør en arbeidsinnsats i innehavers enkeltpersonforetak kan hen motta lønn og behandles med ordinære ansattrettigheter. 

Dermed er det mindre risiko mht. rettigheter og ansvar forbundet med delt arbeidsinnsatsen i et enkeltpersonforetak for en ansatt samboer enn for en ektefelle med delt næringsinntekt.

 

 

 

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar