Miljøsertifisering bedrift – hvilke sertifiseringer finnes?

 

I Norge finnes det flere sertifiseringer og ordninger som fokuserer på miljø og bærekraft. 

Her er noen av de mest kjente norske og internasjonale miljøsertifiseringene som kan være aktuelle for norske bedrifter:

 • Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifisering for bedrifter og offentlige virksomheter. Den stiller krav til en rekke områder som energibruk, avfallshåndtering, innkjøp, transport og arbeidsmiljø.

 • Svanemerket

Svanemerket er en nordisk miljømerking som finnes i Norge. Det dekker et bredt spekter av produkter og tjenester, inkludert bygninger, rengjøringsmidler, tekstiler, papirvarer og elektronikk. Svanemerkede produkter og tjenester oppfyller strenge krav til miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.

 • EMAS:

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er et frivillig europeisk miljøstyringssystem som gir bedrifter verktøy og retningslinjer for å forbedre sin miljøytelse. EMAS-sertifiseringen innebærer en grundig gjennomgang av miljøaspekter og påvirkninger, med fokus på kontinuerlig forbedring og ekstern revisjon.

 • BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er en internasjonal miljøsertifiseringsmetode for bygninger. Den vurderer bygningers bærekraft på en rekke områder, inkludert energibruk, materialvalg, avfallshåndtering, transport og innemiljø. Sertifiseringen brukes for både nybygg og eksisterende bygninger.

 • Grønt Punkt

Grønt Punkt er en norsk sertifisering for emballasje som viser at produsenten tar ansvar for emballasjenes innsamling og gjenvinning. Sertifiseringen er vanligvis knyttet til produsenter og importører av emballerte varer.

 • Utviklet av FNs bærekraftmål

Noen sertifiseringer og ordninger i Norge er spesifikt knyttet til FNs bærekraftmål.

Eksempler inkluderer B Corp-sertifisering, som fokuserer på sosial og miljømessig ytelse i bedrifter, samt Global Compact Network Norway, som er en lokal avdeling av FN-initiativet Global Compact.

Det er verdt å merke seg at dette ikke er en fullstendig liste, og det kan være andre sertifiseringer og ordninger som også fokuserer på bærekraft i Norge. Det anbefales å undersøke spesifikke bransjer og sektorer for å få en mer omfattende oversikt.

Hvilke andre eksempler på norske nettressurser finnes for bedrifter som vil jobbe videre med miljøsertifiseringer?

 • Standard Norge

Standard Norge er den norske medlemsorganisasjonen for standardisering. Deres nettside inneholder informasjon om ISO-standarder, inkludert ISO 14001 og andre relevante standarder for miljøstyring. 

 • Enova

Enova er et statlig selskap som fremmer omstillingen til lavutslippssamfunnet. Deres nettside gir informasjon om støtteordninger og veiledning for bedrifter som ønsker å gjennomføre energi- og miljøtiltak, inkludert sertifiseringer. 

 • Naturvernforbundet

Naturvernforbundet arbeider aktivt med å fremme miljøvern og bærekraftige praksiser blant bedrifter gjennom kampanjer, rådgivning og påvirkning for å sikre at næringslivet tar ansvar for å redusere sin miljøpåvirkning.

 • Bellona:

Bellona er en uavhengig miljøstiftelse som arbeider for å løse miljøutfordringer og fremme bærekraftig utvikling. De jobber også med bedrifter for å utvikle og implementere miljøvennlige teknologier og løsninger. 

 • Framtiden i våre hender:

Framtiden i våre hender er en miljøvernorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. De fokuserer på forbruk, produksjon og bedrifters rolle i å skape et mer bærekraftig samfunn. 

Hvorfor er miljøsertifiseringer viktig for bedriftene?

Bedrifter som tar tak i bærekraft uttrykker langsiktig miljømessige og sosiale hensyn i sin bedriftsstrategi, og dette bidrar til å sikre deres overlevelse og suksess i en stadig mer miljøbevisst og krevende forretningsverden.

Miljøsertifiseringer er viktige for bedrifter av flere grunner:

 • Troverdighet og omdømme

Miljøsertifiseringer gir bedrifter en mulighet til å vise sitt engasjement for bærekraft og miljøansvar. Sertifiseringer fungerer som en uavhengig bekreftelse på at bedriften har oppnådd visse standarder og gjør seriøse tiltak for å verne om miljøet. Dette bidrar til å bygge tillit hos kunder, forretningspartnere og samfunnet generelt, og kan forbedre bedriftens omdømme.

Vær bevisst på å bruke miljøsertifiseringer basert på reelle og varige forhold slik at bedriften ikke risikerer omdømme som «grønnvasket bedrift»

 • Konkurransefortrinn

I dagens marked er det økende etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester. Miljøsertifiseringer gir bedrifter et konkurransefortrinn ved å differensiere seg og vise at de tar ansvar for sin miljøpåvirkning. Mange forbrukere og bedriftskunder foretrekker å handle med bedrifter som tar miljøansvar, og dette kan bidra til økt kundelojalitet og tilgang til nye markeder.

 • Kostnadsbesparelser og effektivitet

Implementering av miljøsertifiseringer kan bidra til å identifisere og implementere bærekraftige praksiser som kan føre til kostnadsbesparelser på lang sikt. For eksempel kan tiltak for energieffektivitet og avfallsreduksjon redusere driftskostnader og ressursforbruk. Bedrifter kan også oppnå bedre ressursutnyttelse og optimalisere sin generelle driftseffektivitet gjennom miljøstyringssystemer.

 • Overholdelse av lover og forskrifter

Miljøsertifiseringer hjelper bedrifter med å overholde gjeldende miljølover og forskrifter. Ved å innføre nødvendige tiltak og rutiner for miljøstyring, sikrer bedrifter at de opererer innenfor lovens rammer og reduserer risikoen for bøter, sanksjoner eller rettssaker som kan oppstå som følge av manglende etterlevelse.

 • Bærekraftig leverandørkjede

Mange sertifiseringer har krav til hele leverandørkjeden, ikke bare bedriftens egen praksis. Ved å kreve at leverandørene også er miljøsertifiserte eller oppfyller visse bærekraftstandarder, kan bedrifter bidra til å fremme bærekraftige praksiser i hele verdikjeden.

Samlet sett gir miljøsertifiseringer veiledning og rammeverk for bedrifter for å forbedre sin miljøytelse, oppfylle forventningene fra interessenter og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Hvordan kan miljøsertifisering være et virkemiddel i anbudsprosesser?

Miljøsertifisering kan være et virkemiddel i anbudsprosesser ved at det gir bedrifter en dokumentasjon på deres miljøytelse og bærekraftige praksiser.

Dette kan være en fordel når bedrifter søker kontrakter eller deltakelse i anbudsprosesser der miljø- og bærekraftskriterier vektlegges.

For å vinne frem i et anbud med gode miljøargumenter kan man fokusere på følgende:

 • Identifiser de spesifikke bærekraftige fordelene og resultatene som bedriften kan tilby gjennom sitt tilbud. Dette kan omfatte reduksjon av klimagassutslipp, energieffektivitet, avfallshåndtering, sosialt ansvar, grønne innkjøp og miljøsertifiseringer. Kommuniser tydelig hvordan disse fordelene vil bidra til å oppfylle oppdragsgiverens bærekraftsmål og deres miljø- og samfunnsansvar.
 • Inkluder et klimaregnskap i ditt anbud.  
 • Vis fram tidligere suksesser og referanseprosjekter. Presenter tidligere prosjekter eller referanser der bedriften har oppnådd betydelige bærekraftige resultater. Dette kan inkludere case-studier, anerkjennelser eller bransjepriser som dokumenterer bedriftens evne til å levere bærekraftige løsninger. Tydeliggjør hvordan bedriften har bidratt til å redusere miljøpåvirkningen, forbedre samfunnsforhold eller oppnå kostnadsbesparelser gjennom tidligere oppdrag.
 • Skreddersy tilbudet til oppdragsgiverens bærekraftsmål. Ta deg tid til å gjennomgå oppdragsgiverens bærekraftsmål og -prioriteter. Tilpass tilbudet ditt for å demonstrere hvordan bedriftens kompetanse, produkter eller tjenester kan bidra til å oppfylle disse målene på en effektiv og bærekraftig måte. Vis hvordan bedriften er i stand til å møte spesifikke miljømessige, sosiale og økonomiske behov som oppdragsgiveren har definert.
 • Sørg for å jobbe kontinuerlig med relevante miljøsertifiseringer som bekrefter bedriftens bærekraftige praksis.
 • Argumenter for at bærekraftige løsninger ikke bare er gunstige på kort sikt, men også gir langsiktig verdi. Bærekraftige tiltak kan redusere kostnader, forbedre omdømme, bidra til risikohåndtering og fremtidssikre virksomheten. Illustrer hvordan investering i bærekraftige løsninger kan gi avkastning over tid og skape en bærekraftig konkurransefordel.

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar