Tilbyr dere fastpris på regnskap uten prøveperiode?

Som din regnskapsfører ønsker vi å levere vårt beste for å gjøre deg fornøyd. Vi forstår at ulike kunder har ulike behov. Med dette utgangspunktet søker vi å prise våre tjenester på en rettferdig og god måte. 

Å kjenne sine kunder er en forutsetning for å gi en fornuftig fastpris 

Å levere regnskapstjenester er ikke en oppgave regnskapsfører utfører alene. Å utarbeide et regnskapet er et samarbeid med klient.

I mange tilfeller er regnskapsfører avhengig av at klient har gjort sine oppgaver på en ryddig måte for selv å jobbe effektivt. 

Her en noen eksempler på hvordan klienters oppfølging påvirker regnskapsføreres tidsbruk:

  • At klient utfører sine oppgaver til avtalt tid. Regnskapsfører planlegger sin arbeidsdag ut i fra avtalte oppgaver og tidsfrister. Blir arbeidet stadig avbrutt eller stykket opp fordi klient ikke leverer til avtalt tidspunkt medfører det mertid hos regnskapsfører.
  • At klient er tilgjengelig for regnskapsfører. Noen ganger opplever vi at klient ikke stiller seg tilgjengelig for regnskapsfører. Regnskapsfører trenger å få avklart spørsmål og ha en dialog med klient for å klare å utføre oppdraget effektivt. 
  • At klient leverer komplett grunnlagsdokumentasjon og bilag. Dersom det mangler bilagsdokumentasjon eller klient er treg med å levere forespurt dokumentasjon vil det kreve tidsbruk hos regnskapsfører til å purre materiell, arbeidet blir oppstykket og mindre effetkivt.
  • At klient utfører sine oppgaver nøyaktig. Regnskap, lønn og fakturering er nøyaktighetsarbeid og krever ofte kunnskap om regelverk. Hvis regnskapsfører må utføre korreksjoner i klientens arbeid bruker vi mer tid enn om klienten jobber nøyaktig. 
  • At klient leverer bilag med god kvalitet. Bilag må være leselige både for mennesker og maskiner i forhåndsgodkjente formater. F.eks. kan uskarpe mobilbilder av kvitteringer eller ukjente filformater medføre ekstra tidsbruk i tolking og etterkontroll.
  • At klient har likviditet og betaler regninger. Regnskapsarbeid tar ekstra tid når klient har dårlig likviditet. Purringer, inkassosaker og delbetalinger øker bilagsmengde og kompliserer behandlingen av bilag. Noen ganger skjer det også at regnskapsførers arbeid blir oppstykket fordi klient ikke betaler regnskapshonoraret punktlig.
  • At klient har IT-kompetanse og behersker sine oppgaver. Dersom klient ikke behersker f.eks. IT-systemer kan det bli mertid med å trene opp klient til å gjøre sine oppgaver i systemene. Eller at klient ikke ønsker å ta i bruk IT-systemer som kan automatisere og forbedre effektiviteten.
  • At klient har motivasjon til å gjennomføre oppgavene. Mennesker er sosiale dyr og det gjelder også i samhandling om regnskapsoppgaver. Noen klienter krever mer oppfølging i form av sosial dialog og motivasjon til å utføre sin del av oppgavene.     

Selv om oppgaver avtales i en lovpålagt oppdragsavtale, kan bl.a. ovennevnte årsaker gjøre det utfordrende å avtale seg frem til en forutsigbar tidsbruk. Vi trenger en prøveperiode for å sjekke hvordan klient fungerer i samarbeid med regnskapsfører.

Dersom man ønsker å redusere regnskapskostnadene kan listen ovenfor være et utgangspunkt for å evaluere utføring av egne oppgaver. Ta gjerne kontakt med din regnskapsfører for innspill til hvordan dere kan effektivisere samarbeidet om regnskapet ditt. 

Prøveperioden gir en del svar om tidsbruk 

En prøveperiode kan gi en del svar på hvor mye tidsbruk regnskapsfører må supportere klient for at rutiner skal fungere.

For mange regnskapsklienter er en slik prøveperiode to til fire måneder. Dette vil tilsvare en til to terminer med innberetning av merverdiavgift og termin rapporteringer. Mange av rutinene vil dermed blir testet ut. 

I prøveperioden faktureres regnskapshonoraret etter medgått tid og spesifiserte timelister som vedlegges fakturaen.

Fastpris er forventet tidsbruk + risikotillegg

Våre fastprisavtaler baserer seg på forventet tidsbruk x timepris + risikotillegg.

Vi vil så godt som mulig forsøke å avtale oss frem til hvilke regnskapsoppgaver som er inkludert i fastprisen.

Uten risikotillegget vil tjenestetilbyderen fort kunne tape på oppdraget om uventede situasjoner oppstår.

Oppgaver som ikke er inkludert i oppdragsavtalen regnes som tilleggsarbeid og blir fakturert etter medgått tidsbruk utenom fastpris.

Fastpris er ikke det samme som a conto fakturering

Vår a conto fakturering av regnskapshonorar er en fakturering av et timesbasert oppdragshonorar. A conto betalingene er delbetalinger i et løpende oppdrag med en sluttavregning når årsoppgjøret er ferdig. 

Fastpris er fast avtalt honorar uten sluttavregning.  

 

Har du et spørsmål?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar