Styrearbeid

Har du kontroll på arbeidsoppgaver og rutiner til styret?

Styret er ansvarlig for ledelsen og har et viktig formelt ansvar

Er du styremedlem eller styreleder i et aksjeselskap? Da påhviler det deg et særlig ansvar for selskapets ledelse og forsvarlig organisering av selskapet. Søk profesjonell hjelp om styrearbeid fra våre rådgivere dersom du er i tvil om dine oppgaver og ditt ansvar.

Bedriftsrådgivning hos Devold Consulting

Ønsker du bistand til styrearbeidet? Våre rådgivere kan hjelpe deg med strukturering av rutiner på det viktige styrearbeidet. 

Styrets oppgaver

Aksjeloven finner man oversikt over styrets lovpliktige oppgaver (utdrag):

  • Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
  • Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.
  • Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
  • Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.
  • Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.
  • Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.
  • I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig.

Endringsledelse – hvordan styre bedriften i en omstillingstid?

Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.

Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

Kontakt en rådgiver på styrearbeid